Skip to main content

Όροι Χρήσης - Σύμβαση Παραχώρησης Δικαιώματος Χρήσης 4Schools

1. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Γενικά ζητήματα

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Αποδέχομαι» που εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο 4schools, δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους πιο κάτω αναλυτικά εκτιθέμενους όρους (εφεξής «σύμβαση»), οι οποίοι διέπουν την από μέρους σας, ως Συνδρομητή, πρόσβαση και χρήση του 4schools, όπως αυτό παρέχεται από την ΕΠΑΦΟΣ, μέσω του δικτυακού τόπου www.edu4schools.gr. Δεδομένου ότι η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα, η ΕΠΑΦΟΣ σας παρέχει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στους όρους της σύμβασης σε ηλεκτρονικά αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή, πριν από τη δέσμευσή σας. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους, παρακαλείσθε να διακόψετε τη διαδικασία εγγραφής σας στο 4schools και να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια πρόσβασης και χρήσης του 4schools, διότι η πρόσβαση και χρήση του 4schools τεκμαίρει την από μέρους σας συνολική αποδοχή των όρων της σύμβασης.

1.2. Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο της σύμβασης, όλες οι λέξεις ή εκφράσεις, των οποίων το πρώτο γράμμα, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες θα έχουν την έννοια που περιγράφεται κατωτέρω :

«Δεδομένα» νοούνται όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων κειμένου, ήχου ή εικόνας, που τυχόν αποστέλλει ή αποθηκεύει ο Συνδρομητής στο 4schools ή που υφίστανται επεξεργασία λόγω της χρήσεως των λειτουργιών του 4schools.

«Έτος» νοείται η χρονική περίοδος 365 ημερών, που έχει έναρξη από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.«Ετήσια Συνδρομή» νοείταιτο ποσό που ο Συνδρομητής υποχρεούται να προκαταβάλλει στην ΕΠΑΦΟΣ ως αντάλλαγμα για τη χρήση της υπηρεσίας 4Schools για χρονικό διάστημα ενός έτους.

 «4schools» νοείταιμία διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργιών, η οποία παρέχει στο Συνδρομητή εργαλεία για την επεξεργασία και διαχείριση στοιχείων και δεδομένων οντοτήτων του εκπαιδευτικού του έργου.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2.1. Υπηρεσία

Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι το 4Schools παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ", χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση καταλληλότητας για οιοδήποτε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν εγγυάται ότι το 4Schools θα καλύψει τις απαιτήσεις του Συνδρομητή. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία η ΕΠΑΦΟΣ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που μπορεί να σχετίζεται με εγγυήσεις, όρους ή ανταπόκριση του 4Schools σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το 4Schools καλύπτει τις ανάγκες του.

2.2. Παραχωρούμενο Δικαίωμα Χρήσης

Ο Συνδρομητής αποκτά ένα αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα χρήσης του 4Schools με σκοπό τη χρήση των επιμέρους λειτουργιών του με τα Δεδομένα του υπό τον όρο και την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής (α) καταβάλλει προσηκόντως το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής και (β) συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους της παρούσης σύμβασης. Τα πνευματικά δικαιώματα των πληροφοριών, λογισμικών, τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4Schools παραμένουν πάντοτε στην κυριότητα της ΕΠΑΦΟΣ και δεν μεταβιβάζονται ούτε παραχωρείται στο Συνδρομητή με οποιονδήποτε τρόπο έμμεσα ή άμεσα άδεια χρήσεως αυτών, ούτε ο Συνδρομητής αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα επ’ αυτών.

2.3. Περιορισμοί Χρήσης – Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του 4Schools οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύεται ρητά κάθε χρήση του 4Schools:

 • με τρόπο ο οποίος αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή συνεπάγεται παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων,
 • που μπορεί να έχει στόχο στην απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα, λογαριασμούς ή δίκτυα με οποιοδήποτε μέσο,
 • που μπορεί να έχει στόχο την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων άνευ συγκατάθεσης από μέρους τους,
 • με τρόπο που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάζει δυσμενώς ή παρεμποδίζει τη χρήση του 4Schools από τρίτους.

Η ΕΠΑΦΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του 4Schools (ολικά ή μερικά) από τον Συνδρομητή και / ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες του 4Schools σε περίπτωση που διαπιστώσει ή προκύψουν βάσιμες υποψίες ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή ότι ενδέχεται να παραβιαστούν δικαιώματα τρίτων. Ομοίως η ΕΠΑΦΟΣ έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στη χρήση του 4Schools από το Συνδρομητή ή να λάβει όποιο άλλο κατάλληλο μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση τoυ 4Schools από άλλους συνδρομητές της, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής παρεμποδίζει τη χρήση του 4Schools από τρίτους.

Ο Συνδρομητής κατά την πρόσβαση και χρήση του 4Schools δεν δικαιούται να:

 • παραχωρήσει, υπο-παραχωρήσει, ή άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάσει, εκχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα, την πρόσβαση ή/ και τη χρήση του 4Schools σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 • επιτρέψει σε οποιοδήποτε τρίτο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο να επωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση ή τη λειτουργικότητα τoυ 4Schools,
 • χρησιμοποιεί τo 4Schools με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους,
 • επεξεργάζεται, αποθηκεύει, διατηρεί προσωπικά δεδομένα τρίτων, χωρίς τη ρητή συναίνεσή τους,
 • αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverseengineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα των λειτουργιών του και εν γένει των λοιπών προγραμμάτων λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4Schools,
 • αναλύσει τα προγράμματα λογισμικού ή τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4Schools στα επιμέρους τμήματά τους ή να παρέμβει, επέμβει ή να δημιουργήσει παράγωγα με βάση το ίδιο το λογισμικό ή το συνοδευτικό υλικό οποιασδήποτε μορφής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναπτύξει ή αναπαραγάγει (μερικώς ή ολικώς) παρόμοιο λογισμικό με χρήση του 4Schools ως πρότυπο ή με άλλον τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΠΑΦΟΣ,
 • χρησιμοποιεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα διακριτικά γνωρίσματα του 4Schools και των λειτουργιών του.

Ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποζημιώσει την ΕΠΑΦΟΣ έναντι απαιτήσεων που προκύπτουν ή σχετίζονται με : (1) παραβίαση των όρων της σύμβασης από τον ίδιο ή τους προστηθέντες του (2) οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση τρίτου ως αποτέλεσμα χρήσης του 4Schools εκ μέρους του Συνδρομητή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω παραβίασης πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων, προσωπικών δεδομένων ή υποχρέωσης εχεμύθειας.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η σύμβαση και το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του 4Schools τίθεται σε ισχύ με την ολοκλήρωση της δημιουργίας λογαριασμού, μέσω της διαδικασίας εγγραφής και την αποδοχή των όρων της σύμβασης από το Συνδρομητή και, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται κατωτέρω στο άρθρο 12 της σύμβασης και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο Συνδρομητής καταβάλλει το ποσό της ετήσιας Συνδρομής του.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1. Ρύθμιση Λογαριασμού

Με την πρόσβαση στo 4Schools τεκμαίρεται η αποδοχή των όρων της παρούσης από το Συνδρομητή. Η δημιουργία λογαριασμού ολοκληρώνεται μέσω της διαδικασίας εγγραφής, με την καταχώρηση email και συνθηματικού (password). Ο Συνδρομητής έχει την ευθύνη της διατήρησης της μυστικότητας του συνθηματικού που χρησιμοποιεί για την πρόσβαση και χρήση του 4Schools και της τακτικής αλλαγής του για λόγους ασφαλείας.

4.2. Χρήση του Λογαριασμού

Ο Συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του και ευθύνεται για κάθε πράξη που θα λαμβάνει χώρα κατά τη χρήση του 4Schools με χρήση του συνθηματικού του. Η ΕΠΑΦΟΣ δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί στο Συνδρομητή από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΠΑΦΟΣ σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του συνθηματικού ή οιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.

4.3. Απενεργοποίηση του Λογαριασμού

Ο Συνδρομητής φέρει την ευθύνη της απενεργοποίησης του λογαριασμού του και της διαγραφής των Δεδομένων σύμφωνα με τα όσα ορίζονται περαιτέρω στο άρθρο 5.2. της σύμβασης. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί στον Συνδρομητή από την απενεργοποίηση του λογαριασμού του από τον ίδιο ή από τρίτον. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΠΑΦΟΣ σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

Απενεργοποίηση του Λογαριασμού επέρχεται και στις περιπτώσεις του άρθρου 12 (βλ. κατωτέρω).

4.4. Διαγραφή του Λογαριασμού

Η παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού, συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή καθώς και τη διαγραφή του λογαριασμού του Συνδρομητή.

4.5. Ενημερωτικά μηνύματα

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι η ΕΠΑΦΟΣ έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να αποστέλλει στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που συνδέεται με τo 4Schools ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο χρήστης κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με θέματα που αφορούν στο 4Schools και τις λειτουργίες του, για νέες εφαρμογές που η ΕΠΑΦΟΣ και οι συνεργάτες της θέτουν σε κυκλοφορία ή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού για τυχόν άλλες υπηρεσίες προϊόντα ή προγράμματα που η ΕΠΑΦΟΣ και/ή οι συγγενείς εταιρείες του παρέχουν. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ελέγχει τακτικά το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνδέεται με τη χρήση τoυ 4Schools για μηνύματα από την ΕΠΑΦΟΣ σε σχέση με την πρόσβαση και ορθή χρήση του 4Schools.

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1. Δεδομένα του Συνδρομητή

Το 4Schools επιτρέπει στον Συνδρομητή την αποθήκευση και την επεξεργασία Δεδομένων καθώς και την πρόσβαση και την εκτέλεση αναζητήσεων σε αυτά. Τα Δεδομένα που καταχωρούνται από τον Συνδρομητή στο 4Schools, με την επιφύλαξη των οριζομένωνστο άρθρο 2.3 και κατωτέρω στο άρθρο 12 της παρούσας σύμβασης, και εφ’ όσον δεν έχουν διαγραφεί από αυτόν πριν την απενεργοποίηση του λογαριασμού του εξακολουθούν να είναι προσβάσιμα από αυτόν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού του.

5.2. Ευθύνη του Συνδρομητή– Αποθήκευση – Διαγραφή Δεδομένων

Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα Δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στο 4Schools, συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo 4Schools χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τη διαγραφή των Δεδομένων του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαγραφή Δεδομένων και πληροφοριών που καταχωρεί στο 4Schools πριν την εκ μέρους του απενεργοποίηση του λογαριασμού του. Σε περίπτωση απενεργοποίησης του λογαριασμού από το Συνδρομητή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4.3 της σύμβασης, τότε όλα τα Δεδομένα και οι πληροφορίες του Συνδρομητή θα διαγράφονται αυτόματα μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απενεργοποίησης του λογαριασμού κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4.4. της σύμβασης.

Η ΕΠΑΦΟΣ μετά από καταγγελία της σύμβασης διαγράφει τυχόν Δεδομένα που είχαν αποθηκευτεί στο 4Schools.

6. ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6.1. Επίπεδα Διαθεσιμότητας

Η ΕΠΑΦΟΣ, μολονότι διαθέτει σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και έχει λάβει εύλογα από εμπορικής άποψης μέτρα για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του 4Schools, παρ’ όλα αυτά δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση διαθεσιμότητας ή αδιάλειπτης λειτουργίας του 4Schools. To 4Schools ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές και παρατεταμένες περιόδους κατά τις οποίες μπορεί να βρίσκεται εκτός λειτουργίας, κατά τις οποίες ενδέχεται ο Συνδρομητής να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα για το αυτό χρονικό διάστημα. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ν θα υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του 4Schools, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτού, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή ή από διακοπές της δυνατότητας χρήσης του για οποιονδήποτε λόγο.

6.2. Νέες εκδόσεις- ενημερώσεις

Η ΕΠΑΦΟΣ ενδέχεται να ενημερώνει τo 4Schools με σκοπό την προσθήκη νέων λειτουργιών ή/και την αναβάθμιση των υπαρχόντων δια της θέσεως σε κυκλοφορία νέων Εκδόσεων. Η ενημέρωση του 4Schools ή αναβάθμιση των λειτουργιών του ενδέχεται να προκαλέσει μικρές ή / και παρατεταμένες διακοπές της λειτουργίας του κατά το διάστημα των οποίων, ο Συνδρομητής ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στα Δεδομένα του, ενώ υπάρχει περίπτωση να προκληθεί και ακούσια ολική ή μερική διαγραφή των Δεδομένων. Η ΕΠΑΦΟΣ θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των διαστημάτων διακοπής της λειτουργίας του 4Schools και την αποτροπή της διαγραφής των Δεδομένων, αλλά δεν είναι εφικτό να εγγυηθεί την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία αυτών των προσπαθειών. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του 4Schools, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση του, από διακοπές της δυνατότητας χρήσης των λειτουργιών του για οποιονδήποτε λόγο και επισημαίνει στο Συνδρομητή ότι η δυνατότητα χρήσης του 4Schools ενδέχεται να επηρεάζεται –μεταξύ άλλων- και από τα δίκτυα που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο, για την ποιότητα των υπηρεσιών των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει.

H ΕΠΑΦΟΣ συνιστά στο Συνδρομητή να προβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε εξαγωγή και διατήρηση αντιγράφου των Δεδομένων που καταχωρεί στo 4Schools χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εργαλεία που βρίσκονται στη διάθεσή του.

6.3. Υπηρεσίες Υποστήριξης

Για το 4Schools παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης μέσω της «Βοήθειας», και των σελίδων «Αιτήματα». Η ΕΠΑΦΟΣ επίσης παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης για το 4Schools. Η ΕΠΑΦΟΣ ωστόσο ενδέχεται στο μέλλον να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η τυχόν παροχή πρόσθετων υπηρεσιών υποστήριξης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δέσμευση ή υποχρέωση της ΕΠΑΦΟΣ για τη συνέχιση της παροχής αυτών στο μέλλον.

6.4. Ασφάλεια

Η ΕΠΑΦΟΣ εφαρμόζει τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας [τεχνολογία SSL (SecureSocketLayer), με κρυπτογράφηση 1024/2048 bit] για να συμβάλει στην ασφάλεια από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο 4Schools ή χρήση αυτού. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν εγγυάται την επιτυχία των εν λόγω τεχνολογιών και διαδικασιών, και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στο Συνδρομητή λόγω απώλειας, αλλοίωσης, καταστροφής των Δεδομένων που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της ΕΠΑΦΟΣ ή που οφείλεται σε λάθη ή αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας, σε κακόβουλη ενέργεια τρίτων. Ο Συνδρομητής φέρει αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια, την προστασία και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των Δεδομένων του, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, λογισμικού ή υπηρεσιών που χρησιμοποιεί και σχετίζονται με τo 4Schools.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή διέπεται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της ΕΠΑΦΟΣ για τη διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή («Προσωπικά Δεδομένα») είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο www.4Schools.gr. Η ΕΠΑΦΟΣ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η πρόσβαση και χρήση του 4Schools από αυτόν συνεπάγεται ότι ο Συνδρομητής αποδέχεται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων της εκάστοτε ισχύουσας πολιτικής της ΕΠΑΦΟΣ για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή.

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει ότι, όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/εκπαιδευτικών/γονέων κλπ που καταχωρίζει στο 4Schools είναι ο ίδιος αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών κατά τον νόμο προβλέψεων ως υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών, με δεδομένο ότι η ΕΠΑΦΟΣ του παρέχει, μέσω του 4Schools, αποκλειστικά ένα εργαλείο για την επεξεργασία αυτών.

8. COOKIES

To 4Schools χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του Συνδρομητή κατά την πρόσβαση και χρήση. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Συνδρομητή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Συνδρομητή σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 4Schools. Ο Συνδρομητής μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου που υποστηρίζει τη λειτουργία του 4Schools είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οποιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του ενδέχεται να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο 4Schools ή σε επιμέρους λειτουργίες του.

9. Spamming και Παράνομες Δραστηριότητες

Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο των μεταδόσεών τουμέσω των Υπηρεσιών 4schools. Συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς ή για την διαβίβαση υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητατρίτων, που είναι υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, αποδοκιμαστέο, προσβάλλει θρησκευτικά συναισθήματα, προωθεί το ρατσισμό, περιέχει ιούς, παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα τρίτων. Συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για τη διαβίβαση "junkmailσ", "ανεπιθύμητης αλληλογραφίας", "αλυσιδωτών επιστολών", "phishing" ή εκούσιων μαζικών διανομών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ΕΠΑΦΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσειτην πρόσβασή του Συνδρομητήστις Υπηρεσίες 4schools εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύειότι έχει γίνει χρήση των Υπηρεσιώνγια οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.

10. ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Το 4Schools ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες τρίτων. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν ευθύνεται σε καμίαπερίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων websites, των οποίων οι δεσμοί (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις αναρτώνται στο δικτυακό τόπο που υποστηρίζει τη λειτουργία του 4Schools, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο Συνδρομητής αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση άλλων websites στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος www.edu4Schools.gr ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου ο Συνδρομητής οφείλει να απευθύνεται.

Το 4Schools ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα προβολής δυναμικού περιεχομένου από άλλους δικτυακούς τόπους. H ΕΠΑΦΟΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τρίτων δικτυακών τόπων, που τυχόν προβάλλεται μέσω του δικτυακού τόπου www.edu 4Schools.gr, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να χρησιμοποιήσει τυχόν παρεχόμενες από το 4Schools υπηρεσίες προβολής δυναμικού περιεχομένου.

11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ- ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η ΕΠΑΦΟΣ παρέχει το 4Schools και τις συναφείς με αυτές (εάν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης "ως έχουν", και "όπως διατίθενται" "με τυχόν σφάλματα και λάθη". Κάθε δυσμενές ενδεχόμενο όσον αφορά την ποιότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων από το 4Schools βαρύνει το Συνδρομητή. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση για τo 4Schools και τις συναφείς (αν υπάρχουν) υπηρεσίες υποστήριξης. Η ΕΠΑΦΟΣ αποποιείται οποιωνδήποτε δηλώσεων /εγγυήσεων/ευθυνών, ρητών, σιωπηρών ή εκ του νόμου προβλεπόμενων, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά : δηλώσεων ή εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανταπόκρισης σε συγκεκριμένες ιδιότητες ή προδιαγραφές, ποιότητας κατασκευής, ακριβείας, επάρκειας, δηλώσεων ή εγγυήσεων ότι η πρόσβαση ή η χρήση του 4Schools θα πραγματοποιείται ως περιγράφεται, θα είναι αδιάλειπτη, ελεύθερη σφαλμάτων ή ότι η χρήση του 4Schools θα είναι αξιόπιστη και ακριβής, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της αποθήκευσης, ανάγνωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των Δεδομένων.

Σε περίπτωση που τρίτος εγείρει αξίωση εναντίον του Συνδρομητή ισχυριζόμενος ότι η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του 4Schools παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, η ΕΠΑΦΟΣ με δικά της έξοδα, θα υποστηρίξει το Συνδρομητή κατά της απαίτησης και θα τον αποζημιώσει για τη ζημία και τα έξοδα που θα επιδικασθούν εις βάρος του από το δικαστήριο υπέρ του τρίτου που ισχυρίστηκε την παραβίαση ή που τυχόν θα συμφωνηθούν κατά τη διαδικασία του συμβιβασμού από την ΕΠΑΦΟΣ υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής:

 • ειδοποιεί εγκαίρως και εγγράφως την ΕΠΑΦΟΣ και σε κάθε περίπτωση όχι μετά την πάροδο 30 ημερών, από τη στιγμή που ο Συνδρομητής λάβει γνώση της αξίωσης,
 • παραχωρεί στην ΕΠΑΦΟΣ τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και οποιωνδήποτε διαπραγματεύσεων συμβιβασμού, και
 • διαθέτει στην ΕΠΑΦΟΣ τις πληροφορίες, την εξουσιοδότηση και τη βοήθεια που θα χρειαστεί για την υπεράσπιση κατά της αξίωσης ή το συμβιβασμό της.

Σε περίπτωση που η ΕΠΑΦΟΣ πιστεύει ή πιθανολογεί ότι το 4Schools παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου, έχει το δικαίωμα είτε να τροποποιήσει τις λειτουργίες του 4Schools ώστε να παύσει η παραβίαση (διατηρώντας ταυτόχρονα την ουσιαστική χρησιμότητα ή λειτουργικότητα τους) είτε να αποκτήσει άδεια για τη συνέχιση της χρήσης τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εμπορικά εφικτό να υλοποιηθεί κάποια από τις ανωτέρω επιλογές, η ΕΠΑΦΟΣ δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης του Συνδρομητή, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής τροποποιεί ή χρησιμοποιεί το 4Schools κατά παράβαση των όρων της παρούσης σύμβασης. Η ΕΠΑΦΟΣ δεν θα αποζημιώσει το Συνδρομητή στο βαθμό που μια αξίωση για παραβίαση δικαιωμάτων βασίζεται σε πληροφορίες, σχέδια, προδιαγραφές, οδηγίες, λογισμικό, που δεν παρασχέθηκε από την ίδια ή απορρέει από το συνδυασμό του 4Schools με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την ΕΠΑΦΟΣ.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΦΟΣ

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η ευθύνη της ΕΠΑΦΟΣ για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που απορρέει ή συνδέεται με την παρούσα περιορίζεται στο συνολικό ποσό που ο Συνδρομητής έχει καταβάλλει ως Ετήσια Συνδρομή. Περαιτέρω στο βαθμό που επιτρέπεται από το ελληνικό δίκαιο η ΕΠΑΦΟΣ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν ζημίας που ήθελε προκληθεί στο Συνδρομητή εξαιτίας ή εξ’ αφορμής της χρήσης του 4Schools, ακόμη και αν είχε ειδοποιηθεί από το Συνδρομητή για το ενδεχόμενο πρόκλησης τέτοιας ζημιάς ή μπορούσε να προβλέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς.

13. ΔΙΑΚΟΠΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΕΠΑΦΟΣ ενδέχεται να διακόψει/αποσύρει ορισμένες από τις λειτουργίες του 4Schools ή / και ορισμένες εκδόσεις του 4Schools. Στην περίπτωση αυτή η ΕΠΑΦΟΣ θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία απόσυρσης. Σε περίπτωση διακοπής ή απόσυρσης λειτουργιών του 4Schools ή/και ορισμένων εκδόσεων του 4Schools τα Δεδομένα του Συνδρομητή δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα από αυτόν.

Η ΕΠΑΦΟΣ έχει τη δυνατότητα αζημίως να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή στο 4Schools ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παραβιάζει τους όρους της σύμβασης.

Ο Συνδρομητής δικαιούται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του 4Schools. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιθυμεί να διακόψει τη χρήση του 4Schools, ο Συνδρομητής οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο του 4Schools στο www.edu4Schools.gr, να ακολουθήσει τη διαδικασία της «Απενεργοποίησης Λογαριασμού» και εν συνεχεία να διαγράψει τα Δεδομένα του.

Κάθε περίπτωση διακοπής πρόσβασης κατά το παρόν άρθρο συνεπάγεται την απενεργοποίηση του λογαριασμού του Συνδρομητή και τα επακόλουθα αποτελέσματα που περιγράφονται στο άρθρο 4.4.

14. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΧΡΕΩΣΗ

14.1. Ετήσια Συνδρομή

Η εκ μέρους του Συνδρομητή χρήση του 4Schools προϋποθέτει την προκαταβολή της Ετήσιας Συνδρομής. Η πληρωμή της Ετήσιας Συνδρομής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στην παράγραφο 13.2. της σύμβασης.

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους της Ετήσιας Συνδρομής η ΕΠΑΦΟΣ θα γνωστοποιήσει τη σχετική μεταβολή δια της δημοσιεύσεως της επικείμενης μεταβολής στο δικτυακό τόπο του 4Schools www.edu4Schools.gr τουλάχιστον (90) ημερολογιακές ημέρες πριν την αλλαγή και θα ενημερώσει σχετικά προς τούτο το Συνδρομητή είτε δια της αποστολής μηνύματος στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που συνδέεται με τo 4Schools. Ο Συνδρομητής οφείλει να συμβουλεύεται τον εν λόγω δικτυακό τόπο σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι πάντοτε ενήμερος σχετικά με την επικαιροποίηση / μεταβολή του.

14.2. Χρέωση - Τρόπος Πληρωμής

Η χρέωση της Ετήσιας Συνδρομής για την παροχή του 4Schools θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των τρόπων πληρωμής που αναγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα του site. Ο Συνδρομητής δεν δύναται να ζητήσει από την ΕΠΑΦΟΣ η χρέωση της Συνδρομής και η πληρωμή της να γίνονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

15. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, ως αυτός ισχύει, εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης / δημιουργίας του λογαριασμού. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΠΑΦΟΣ υποχρεούται να επιστρέψει στο Συνδρομητή, εφ’ όσον έχει χρεωθεί , το ποσό της Ετήσιας Συνδρομής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενεργοποίησης/δημιουργίας του λογαριασμού ο Συνδρομητής οφείλει να επισκεφθεί τη σελίδα του λογαριασμού του στο δικτυακό τόπο του 4Schools στο www.edu4Schools.gr, να επιλέξει το εικονίδιο «Υπαναχώρηση» και εν συνεχεία να διαγράψει τα Δεδομένα του.

16. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

16.1. Κοινοποιήσεις στο Συνδρομητή

Η ΕΠΑΦΟΣ μπορεί να κοινοποιήσει στο Συνδρομητή περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο επιλέγει η ίδια, συμπεριλαμβανομένου μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ως ημερομηνία παράδοσης και λήψης των κοινοποιήσεων που αποστέλλονται στο Συνδρομητή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα νοείται η ημερομηνία αποστολής του.

16.2. Κοινοποιήσεις στην ΕΠΑΦΟΣ

Ο Συνδρομητής μπορεί να κοινοποιεί στην ΕΠΑΦΟΣ περιεχόμενο σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζεται στην εξυπηρέτηση πελατών ή στις περιοχές "Επικοινωνία", "Υποστήριξη" ή "Βοήθεια" στο δικτυακό τόπο www.4Schools.gr.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΩΝ

Η ΕΠΑΦΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσης σύμβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση του Συνδρομητήκαι σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης του 4Schools θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή/δημοσίευσή τους στο δικτυακό τόπο www.edu4Schools.gr. Κάθε χρήση του 4Schools κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Συνδρομητή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών των όρων χρήσης του 4Schools. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμφωνεί με τους τροποποιημένους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του 4Schools προβαίνοντας άμεσα σε απενεργοποίηση του λογαριασμού του και σε διαγραφή των Δεδομένων του.

18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ – ΤΥΧΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η ΕΠΑΦΟΣ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Συνδρομητή για οποιαδήποτε διακοπή, καθυστέρηση, χειροτέρευση ή αδυναμία παροχής του 4Schools εξαιτίας λόγων που οφείλονται σε γεγονότα ανώτερης βίας ή σε τυχηρά γεγονότα.

19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι όροι της παρούσης σύμβασης διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της ΕΠΑΦΟΣ και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται εξωδικαστικά, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

20. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • 20.1. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης σύμβασης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
 • 20.2. Οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την ΕΠΑΦΟΣ που απορρέει από την παρούσα δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
 • 20.3. Οι τίτλοι των Άρθρων και των παραγράφων της παρούσης σύμβασης, υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτής.